ÁSZF

 Általános Szerződési Feltételek

——————————– Hatályos: 2018.10.10-től ——————————–

Jelen Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentum, a H-Budapest Kft. (székhelye: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3, cégjegyzékszám: 01-09-679390, adószám: 11844433-2-43) továbbiakban Szervező, mint az Open Road Fest elnevezésű rendezvény, továbbiakban, mint Fesztivál, szabályozza a részvétel általános feltételeit, és a Fesztiválon belépésre jogosultként résztvevő (továbbiakban: Látogató), Szervező és Jegyvásárló (ingyenes belépés esetén is) közötti jogviszonyt, valamint tartalmazza továbbá a www.openroadfest.hu és www.hdbudapest.hu honlap használatára vonatkozó feltételeket, felek jogait és kötelezettségeit. Látogató és Jegyvásárló a továbbiakban, mint Fogyasztók szerepelnek.

Jelen ÁSZF az Open Road Fest belépési, és magatartási szabályait teljes körűen tartalmazza. A gyakorlati és biztonsági szabályokat a Házirend, a Felek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztató”, a kamerákra vonatkozó tájékoztatást pedig a „Tájékoztató kamerák működtetéséről” tartalmazza, amelyek az ÁSZF mellékletét képezik (ÁSZF és mellékletek együtt: „Szerződés”).

A Jegyvásárló és a Látogató tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlásával, illetve birtokba vételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

A jelen ÁSZF elérhető és nyomtatható a Rendezvény honlapján www.openroadfest.hu továbbá megtekinthető a jegyértékesítő pontokon és a jegypénztárakban is, valamint elérhető a fesztivál területén jól látható helyen kifüggesztve.

 1. ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya
 • Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Fesztivál teljes területén. A jelen ÁSZF a látogatás céljától (pl.: sajtó, művész, VIP), a jegy megszerzésének módjától (pl.: tiszteletjegy, nyeremény), és időtartamától (egy-több napos, heti) függetlenül érvényes valamennyi Fogyasztóra.
 • A jogosulatlan résztvevőt (érvénytelen jeggyel, karszalaggal, hamisított jeggyel rendelkező belépő) a jelen ÁSZF-ben a Fogyasztó számára biztosított jogok nem illetik meg, vele szemben a Szervezőket semmiféle kötelezettség nem terheli, a jogosulatlan résztvevő a Szervezőkkel szemben a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF teljesítésével összefüggésben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
 • Az ÁSZF területi hatálya a jegyvásárlástól a Fesztivál befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki.
 • Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat teljes körűen tájékoztatja, a www.openroadfest.hu weboldalon történő közzététel útján.
 • Szervező, jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat Szervező a openroadfest.hu weboldalon feltünteti. Az ÁSZF módosítása annak weboldalon történt közzétételétől hatályos.
 • Szervező a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel biztosítják a Látogatóknak a rendezvényen való részvételt, és az azon nyújtott ingyenes vagy ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.
 1. A jogviszony tartalma- Részvétel a fesztiválon
  • A Szervezők az érvényes karszalaggal rendelkező személyek számára biztosítják a Rendezvényre történő belépést és a Fesztivál területén megrendezésre kerülő programok, az ott nyújtott szolgáltatások ingyenes vagy ellenérték fejében történő igénybevételének lehetőségét.
  • A jogosulatlan résztvevőt a szervező megbízott biztonsági felelőse jegyvásárlásra, ennek hiányában a Fesztivál elhagyására kötelezik.
  • A Fesztivál, területileg jól körülhatárolt, megtekinthető programok és igénybe vehető szolgáltatások összessége. A jegyár független attól, hogy részvevő fogyasztó mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
  • A Fesztivál programszervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik.
  • A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.
  • A Szervező köteles a Fesztivál aktuális programtervét minden esetben a www.openroadfest.hu weboldalon feltüntetni, a programtervezet módosításának jogát fenntartja.
  • Szervezők mindenkor törekednek az előzetesen a programok, fellépők és szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítására, vagy a kieső fellépő, meghiúsult program vagy szolgáltatás más, hasonló minőségű programmal vagy szolgáltatással való helyettesítésére. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakkal összefüggésben jegyár visszatérítésre nem jogosult.
 1. Látogató kötelezettségei

3.1. A Látogató a Fesztivál biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles jelen ÁSZF 4. pontjában taglalt előírásokat betartani.

3.2. A Látogató és a Szervező között a Fesztiválra való belépésre jogosító jegy megvásárlásával szerződés jön létre. A Látogató a jegy megvásárlásával jelen ÁSZF előírásait elismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti.

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult a Látogatót a Fesztivál területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani.

3.4. A Látogató a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Fesztivál területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy Szervező jogosult a Fesztivál zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni.

 1. Kötelező magatartási normák, különösen:

4.1A Látogató a Fesztivál területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni.

4.4. Tilos a Fesztivál területére bármilyen kábítószert, pirotechnikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Fesztivál területén vásárolt élelmiszert behozni.

4.5. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be.

4.6. A Látogató a belépés pillanatában az alábbi dohánytermékeket és alkoholt tarthat magánál:

4.6.1. Fesztiválterület (Főbejárat, Kempingátjáró)
A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Fesztivál területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a  Fesztivál  területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet vagy üdítőt. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a  Fesztivál  területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.
4.6.2. Kempingterület (Kempingbejárat)
A Látogató nem jogosult kereskedelmi mennyiségű alkoholos vagy alkoholmentes italt, élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni  bevinni a Kemping területére. Alkoholos ital esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a nagy kiszerelés, hordó vagy ballon, valamint a karton vagy tálca mennyiség. Alkoholmentes ital estén egy látogató maximum 15 liter üdítőt vagy vizet vihet be. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.

4.7. A Látogató köteles az alapvető magatartási normáknak megfelelni. Ittas, agresszív viselkedés a Fesztivál területén belül és kívül nem megengedett.

4.8. Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál biztonsága érdekében a Fesztivál teljes területén személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek (személy- és vagyonőrök) járnak el, akik jogosultságaikat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt, illetőleg más kapcsolódó jogszabályi normák által előírt keretek között gyakorolják.

4.9. A Szervező a Fesztivál területén a Szervezőt a Látogató(k) felróható magatartásából eredően ért kár megtérítése érdekében a károkozókkal szemben haladéktalanul fellép.

5. Jegyvásárlás

 • A Látogató csak az ÁSZF ezen pontjában rögzített jegyértékesítők, viszonteladók által megvásárolt belépőjeggyel jogosult a Fesztivál látogatására.
 • Látogató a Fesztiválon csak érvényes jeggyel és karszalaggal vehet részt. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Fogyasztó köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők megbízásából eljáró személyek a ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Fogyasztó karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
 • A Fesztiválra lehetőség van online és hagyományos módon jegyet vásárolni. Online jegyek vásárlása esetén az ellenérték megfizetése után a viszonteladó által továbbított voucher szolgál belépőjegyként.
 • A jegyek elvesztéséből, illetve sérüléséből eredő károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.
 • A Látogató a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról előzetes tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlás után nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni.
 • A szervező a jegyek ár változtatásának jogát fenntartja.  A jegyárak esetében mindig a www.openroadfest.hu weboldalon közzétett ár lista az irányadó.
 • Viszonteladók, értékesítési pontok:

– Rock1.hu

– Ticketportal.hu

– Harley-Davidson Budapest (H-Budapest Kft.)

– Totaljegy.hu

 • Az online jegyvásárlás esetén a Szervezők szerződéses partnere biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás folyamatát, a szükséges adatokat, a visszaigazolás módját és a jegyek letöltésének, nyomtatásának szabályait. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jegyek bemutatóra szólnak, a Szervezők annak adják ki a belépésre jogosító karszalagot, aki a kódot tartalmazó igazolást elsőként mutatja be. A Szervezők az esetleges visszaélésekért nem vállalnak felelősséget.
 • A jegyvásárlás a fizetés megtörténtéig megszakítható, azonban ezt követően a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján. A Szervezők kizárják a jegyek visszaváltásának, pótlásának, cseréjének lehetőségét, a jegy értékének bármilyen módon való visszatérítését.
 • A Rendezvény kedvezőtlen időjárás esetén is megtartásra kerül. A Rendezvény nem kerül megtartásra, ha a Szervezőket a hatóságok kötelezik a Rendezvény felfüggesztésére, vagy bezárására, illetve ha a Szervezők úgy ítélik meg, hogy a Rendezvény megtartása az élet vagy testi épség veszélyeztetésével járna. Mivel a Rendezvényre vásárolt jegy egy adott nap vagy a Rendezvény egészének összes programjára vonatkozik (bérlet), ha a program a fentiekre tekintettel nem valósul meg, a Fogyasztó a jegy, illetve bérlet árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.

6. Készpénz-helyettesítő eszközök rendeltetésszerű használata

6.1. A H-Budapest Kft. által kibocsátott RFID chippel ellátott karszalag vagy kártya, mint utalvány:

A Szervező által kibocsátott karszalag/kártya egy elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát Szervező egyoldalúan jogosult a rendezvényen fizetési eszközként, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel előírni. Az utalvány érintés nélküli technológiával működő RFID chip, amely a látogatói karszalagon/kártyán van elhelyezve. A karszalag/kártya nem minősül bankkártyának. Fizetésre csak a Fesztivál időtartama alatt használható, azaz 2019. június 5-én 12:00 órától 2019. június 09-én 12:00-ig használható a rendezvény helyszínén üzemelő kereskedelmi és vendéglátó egységekben.

A karszalagon/kártyán maradt egyenleg visszaváltható. Visszaváltás szabályait lsd 6.7-es pont. A karszalag/kártya a karszalag/kártyabirtokosokról információt, személyes adatot nem hordoz. A karszalag/kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges.

6.2. A KARSZALAG/KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ: A látogató a karszalagot/kártyát a bejáratoknál, a jegypénztárakban, regisztrációt követően kapja meg.

6.3. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KARSZALAG/KÁRTYA CSERÉJE

A karszalaghoz/kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető. A karszalaggal/kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A karszalaghoz/kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.

Reklamációt csak a feltöltő pontnál, a feltöltést (tranzakciót) követően fogad el a Szervező, amennyiben az eltérés egyértelműen megállapítható. Szervező a feltöltő ponttól való távozás után reklamációt NEM fogad el.

6.4 Bankkártyás feltöltés

A karszalaghoz/kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés kényelmi díja feltöltésenként 0 Ft. 20 000,- Ft feletti feltöltés esetén személyazonosító igazolvány, vagy más, a személyazonosság igazolására alkalmas egyéb igazolvány bemutatása szükséges.

6.5 VÁSÁRLÁS A KARSZALAGGAL/KÁRTYÁVAL: A vásárlás a kereskedőknél a fizetéshez kihelyezett kereskedői terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:

(i) kártyaolvasó kijelzővel, amely a karszalag/kártyabirtokos számára jól látható módon, egy állványon, a pulthoz fixen rögzítve helyezkedik el; és

(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.

A vásárlás folyamata:

(i) a rendelés, illetve vásárlás végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;

(ii) a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a karszalagját/kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a fizetési tranzakció;

(iii) az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;

(vi) a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a karszalag/kártya új egyenlege, ami a fennmaradó, rendelkezésre álló összeget mutatja meg.

Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizetői terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a karszalagnak/kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vételével határozza meg.

6.6  EGYENLEG ELLENŐRZÉS

Az utalvány egyenlege lekérdezhető a karszalagot/kártyát elfogadó kereskedőknél, és a feltöltő pontokon. A látogató a karszalaghoz/kártyához kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a Szervező adatbázisát és kimutatásait.

6.7 AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA

A karszalagról/kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltő pontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint. A visszaváltásról a látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A karszalag/kártyabirtokos a fesztivál ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a karszalag/kártyabirtokos.

Nagy összegű egyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a karszalag/kártya tulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat.

A visszaváltás utolsó időpontját a Szervező állapítja meg.

Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltő pontokon van lehetőség 2019. június 09-én 12:00 óráig.

Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra.

A feltöltő pontokról, akár kívülről vagy belülről, azok dolgozóiról fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a fizetési rendszert biztosító cég írásos engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltő pont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is.

A Szervező jogosult jelen szabályozást egyoldalúan módosítani azzal a megkötéssel, hogy a módosításokat, azok keletkezésének időpontjában közzéteszi a honlapján.

 • Fesztiválra történő belépés feltételei
  • Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
  • Az egynapos jegy az érvényesség napján 09.00 óra és az azt követő nap 09:00 óra között jogosít belépésre, illetve a Fesztiválon történő tartózkodásra.
  • Az elővételben megvásárolt jegy birtokosa jogosulttá válik arra, hogy a Szervezők megbízottjai belépéskor a jegyet belépésre és a Rendezvényen tartózkodásra jogosító karszalagra cseréljék.
  • A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást kezdeményeznek.
  • A Fesztivál területére gépjárművel, csak a Szervező vagy az illetékes hatóságok által kiállított engedéllyel lehet behajtani.
  • A Fesztivál területére kutya, mint hobbiállat a Szervező külön engedélye nélkül bevihető. Egyéb állatot csak a Szervező írásbeli engedélyével szabad a Fesztivál területére bevinni. A Látogató kizárólagosan felelős az általa bevitt állat által okozott károkért. Kutyát kizárólag pórázon, szájkosárral lehet a Fesztivál területén tartani. Az állatok bevitelére vonatkozó szabályok megszegése esetén a Szervező a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, a Látogatót a Fesztivál területének elhagyására kötelezheti, és követelheti a teljes szolgáltatási díj megfizetését.
  • A Fesztivál területére 14 év alatti személyek csak felnőtt kísérő keretében léphetnek be.
  • A Fesztivál területén a Látogatónak lehetősége van fotók készítésére, ha a felvételeket magáncélra kívánja felhasználni.
  • A Fesztiválon és annak programjairól videofelvételt készíteni, kizárólag a Szervező által előzetesen kibocsátott írásos engedéllyel lehet. Jogszerű felhasználáshoz, szintén Szervező írásos engedélye szükséges.
  • Más részvevő vagy 3. személy által készített felvételért Szervező felelősséget nem vállal, a képmás felhasználásához, a képmáson szereplő személyek beleegyezése szükséges.
  • A Fesztivál ideje alatt a Szervező által vagy Szervező megbízásából /jóváhagyásával készült fotók és videók az esemény jó hangulatának megörökítését szolgálják. Minden Látogató, aki belép a Fesztivál területére, a jegyvásárlással hozzájárul a Fesztivál video – és képfelvételeiben történő megjelenéshez, azok weblapon, közösségi médiában, hirdetésben történő közléséhez. A felvételek tömegfelvételnek minősülnek.
  • A Fogyasztó a Rendezvény területére történő belépéskor aláveti magát a jogszabályoknak megfelelően zajló beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében korlátozás  alá vonják a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Fogyasztó a Rendezvény területére nem léphet be.
  • A Fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megtartásra kerül. A Fesztivál nem kerül megtartásra, ha a Szervezőket a hatóságok kötelezik a Rendezvény felfüggesztésére, vagy bezárására, illetve ha a Szervezők úgy ítélik meg, hogy a Rendezvény megtartása az élet vagy testi épség veszélyeztetésével járna. Mivel a Rendezvényre vásárolt jegy egy adott nap vagy a Rendezvény egészének összes programjára vonatkozik (bérlet), ha a program a fentiekre tekintettel nem valósul meg, a Fogyasztó a jegy, illetve bérlet árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.
  • A Fogyasztó a Fesztivál területére történő belépéskor aláveti magát a jogszabályoknak megfelelően zajló beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Fesztivál területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Fogyasztó a Rendezvény területére nem léphet be.
  • A Fesztiválra, a Látogató által bevitt tárgyakért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
  • A kijelölt parkolókban a Szervezők őrzést nem biztosítanak, az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak vonatkozásában a Szervezők felelőssége kizárt.
  • A 12. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
  • Fogyatékkal élők ingyenesen látogathatják a rendezvényt, viszont a kísérő személyeknek a jegyet meg kell vásárolniuk! A visszaélések kiszűrése miatt kérjük fogyatékkal élő vendégeinket, hogy fogyatékosságukat az erről szóló igazolványukkal igazolják
  • Szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos jegykategóriák jegyszámát korlátozzák és az adott jegykategória a Rendezvény előtt már ne legyen hozzáférhető.

7. Szálláshely foglalás

 • A Szervező szálláshelyeit, kempingterületeit és kapcsolódó szolgáltatásait igénybe vevő Látogató számára az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja költségtérítés ellenében:

– parcellabérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített terület. A parcellán egy lakókocsi, vagy sátor, és a motorkerékpárokon kívül maximum egy további személygépkocsi tartózkodása engedélyezett. A személygépkocsi parkolása külön díjköteles.

– mobilház bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, víz, csatorna, és áramvételi lehetőséggel kiépített mobilház, illetve mobilház és terasz. Egy mobilházhoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes mobilházak esetében a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt, és mindösszesen 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel felszerelt, így a használati meleg víz és a tároló kiürülése esetén az újra melegítésig a közösségi vizesblokkok használandóak.

lakókocsi bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített lakókocsi. Egy lakókocsihoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes lakókocsik esetében a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt bejelentkezése engedélyezett.

– bungaló bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, víz, csatorna, és áramvételi lehetőséggel kiépített ház/bungaló. Egy bungalóhoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes esetekben a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt, és mindösszesen 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel felszerelt, így a használati meleg víz és a tároló kiürülése esetén az újramelegítésig a közösségi vizesblokkok használandóak.

A szálláshelyek edényekkel, tányérokkal, takarókkal, párnákkal, ágyneművel, törölközővel felszereltek.

8. A személygépkocsi parkolása minden esetben külön díjköteles.  A személygépkocsi által vontatott jármű parkolása külön díjköteles. Szálláshely vásárlást követően visszamondásra nincs lehetőség.

8.1 A szálláshely foglalása és a foglalás feltételeinek/részleteinek megismerése a Szervező által üzemeltetett www.openroadfest.hu honlapon lehetséges.

8.2 A szálláshely bérlőjének az érkezés napján, a szálláshely átvételét követően óvadékot kell fizetni a Szervező felé. Az óvadék a szálláshely bérlőjének összes kötelezettségének biztosítékaként szolgál. A Szervező jogosult az óvadékot a szálláshely bérlőjével szemben fennálló bármely követelésébe beszámítani, illetve a szálláshely bérlője által okozott károk megtérítése érdekében az óvadékot visszatartani, majd felhasználni. A tartozásba be nem számított, illetve a károk megtérítésére fel nem használt vagy e célból a Szervező által vissza nem tartott óvadék a szálláshely bérlője részére a „check out” -tal egyidejűleg visszajár.

8.3 A szálláshely bérlője érkezéskor „egyedi bérleti szerződést” ír alá. Az „egyedi bérleti szerződés”-ben foglalt feltételek el nem fogadása esetén a Szervező jogosult a szerződéstől elállni. A Szervező jelen pontban írt elállása esetén a szálláshely bérlője nem jogosult kártérítést követelni.

8.4 A Szervező Házirendjét, baleset- és tűzvédelmi előírásait a szálláshely bérlője az „egyedi bérleti szerződés” aláírásával fogadja el.

8.5 A Látogató a Fesztivál területén, csak a Szervező által rendelkezésére bocsátott karszalagba vagy kártyába épített RFID segítségével fizethet valamennyi vendéglátó és kereskedelmi egységben. Ezen szabályok előírásai az ÁSZF 11. pontjában kerülnek részletezésre.

8.6 Minden érvényes heti belépőjegy tartalmaz 5 m2 térítésmentes kemping terület használatot.

8.7 Az ÁSZF 4. pontjainak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely feljogosítja a Szervezőt a Látogató kiutasítására, kitiltására a Fesztiválról a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára, anélkül, hogy Szervezőnek pénz-visszafizetési kötelezettsége keletkezne.

9. Rendezvényen való részvétel feltételei

 • A Fesztivál területén a Látogatónak felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő bármilyen jellegű kár súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozót a Szervező a Fesztiválról történő eltiltáson felül a kár megtérítésére kötelezheti és az okozott kár mértékének függvényében azonnali jogi lépéseket kezdeményezhet.
 • A Szervező a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett biztonsági őröket és elsősegélyt nyújtó szakembereket biztosít. Minden Látogató köteles ezen személyekkel együttműködni.
 • Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az elsősegélyt nyújtó szakembereket az ellátási kötelezettségek alól.

10. Magatartási szabályok rendezvényen kívül

A Fogyasztó a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános magatartási normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, megnyilvánulástól vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

11. Felelősség/Szankciók

11.1 A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvényt kizárólag saját felelősségére látogatja.

11.2 A Szervezők szavatolják, hogy a Fogyasztó a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szervezők nem vállalnak szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Szervezők kifejezetten kizárják, hogy ezen okok miatt a Fogyasztó részére a Jegy árát visszatérítsék, arra utólagos kedvezményt adjanak, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessenek.

11.3 Továbbá kizárásra kerül a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, ide értve az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is. A jegy ára e felelősség kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

11.4 A Fogyasztó teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa, vagy a felelősségi körébe tartozók által a Rendezvényen vagy a Rendezvénnyel összefüggésben a Szervezőknek, a Szervezők szerződéses partnerének, más Fogyasztónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

12. Adatkezelés

 • Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 • Továbbá kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek személyes adatai is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.
 • Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a Fesztivál területén kamerákat helyezett el, elektronikus megfigyelés céljából a Fesztivál bejáratánál elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • Látogató a regisztráció során és a Fesztiválra történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Fesztivál területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználhassa.
 • Szervező a látogató regisztráció során megadott e-mail címére Szervező rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.
 • A Fesztivál részletes adatkezelési tájékoztatója itt található.

13. Gazdasági tevékenység a Fesztivál területén

 • A Fesztivál területén gazdasági tevékenység (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása, jegyértékesítés, stb.) csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a Fesztiválról, és az engedély nélküli tevékenység folytatásából eredő kárigényeit jogi úton érvényesíti.
 • A Fesztivál területén tilos az ittas, valamint azon személyek alkoholos itallal történő kiszolgálása, akik még nem töltötték be a 18. életévüket.
 • A Fesztivál területén tilos olyan gazdasági tevékenységet végezni, amely jogszabályba ütközik vagy közérdekeket sért.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jegyvásárlással létre jött, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, a Szervező által bármikor azonnali hatállyal felbontható, amennyiben a Látogató nem teljesíti vagy megszegi az ÁSZF 3. és 4. pontjában rögzített előírásokat. Ilyen esetben, a Látogatót semmiféle kártérítés vagy követelés nem illeti meg.

14.2. A Szervező fenntartja a jogot a Fesztivál programtervének és helyszínének egyoldalú módosítására.

14.3. A Jelen ÁSZF-re, a Szervezők által nyújtott bármely szolgáltatásra vonatkozó, illetve a Fesztivállal összefüggő bármely jogvita esetére, amennyiben a jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi, illetve Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem lenne megállapítható a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a Szervezők és a Fogyasztó hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

14.4. Bármely, a jelen ÁSZF illetve a Fesztivál kapcsán a Látogató és a Szervező között felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek Magyarország hatóságainak és bíróságainak joghatóságát, illetőleg a magyar jog alkalmazásának kötelezettségét kötik ki.

Budapest, 2018. október 9.