ÁSZF

 1. Az ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya

1.1.  Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Fesztivál teljes területén.

1.2.  Az ÁSZF hatálya  a jegyvásárlástól a Fesztivál befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

1.3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat teljes körűen tájékoztatja, a www.openroadfest.hu weboldalon történő közzététel útján. Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a Fesztivál területén, jól látható helyen is kifüggesztésre kerül.

1.4. A Szervező  jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat a Szervező a www.openroadfest.hu weboldalon köteles feltüntetni. Az ÁSZF módosítása annak weboldalon történt közzétételétől hatályos.

 1. Fesztivál

2.1. A Fesztivál programszervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik.

2.2. A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.

2.3. A Szervező köteles a Fesztivál aktuális programtervét minden esetben a www.openroadfest.hu weboldalon feltüntetni.

2.4. A Szervező köteles az érvényes jeggyel rendelkező Látogatóknak lehetőséget biztosítani a Fesztiválra történő belépésre és a Fesztivál területén tartózkodásra, amennyiben a Látogató eleget tesz a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek, és jogait az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 1. Látogató kötelezettségei

3.1. A Látogató a Fesztivál biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles jelen ÁSZF 4. pontjában taglalt előírásokat betartani.

3.2. A Látogató és a Szervező között a Fesztiválra való belépésre jogosító jegy megvásárlásával szerződés jön létre. A Látogató a jegy megvásárlásával jelen ÁSZF előírásait elismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti.

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult a Látogatót a Fesztivál területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani.

3.4. A Látogató a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Fesztivál területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen  kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy Szervező jogosult a Fesztivál zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni.

 1. Követendő előírások

4.1. A Látogató csak az ÁSZF 6. pontjában rögzített jegyértékesítők által megvásárolt belépőjeggyel jogosult a Fesztivál látogatására.

4.2. Látogató a Fesztiválon csak érvényes jeggyel és karszalaggal vehet részt.

4.3. A Látogató a Fesztivál területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni.

4.4. Tilos a Fesztivál területére bármilyen kábítószert, pirotechnikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Fesztivál területén vásárolt élelmiszert behozni.

4.5. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be.

4.6. A Látogató maximum 1 doboz/20 szál cigarettát, illetve 1 (egy) csomag dohányt tarthat magánál a belépés pillanatában.

4.7. A Látogató köteles az alapvető magatartási normáknak megfelelni. Ittas, agresszív viselkedés a Fesztivál területén belül és kívül nem megengedett.

4.8. Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál biztonsága érdekében a Fesztivál teljes területén személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek (személy- és vagyonőrök) járnak el, akik jogosultságaikat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt, illetőleg más kapcsolódó jogszabályi normák által előírt keretek között gyakorolják.

4.9. A Szervező a Fesztivál területén a Szervezőt a Látogató(k) felróható magatartásából eredően ért kár  megtérítése érdekében a károkozókkal szemben haladéktalanul fellép.

4.10. A Szervező szálláshelyeit, kempingterületeit és kapcsolódó szolgáltatásait igénybevevő Látogató számára az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:

– parcellabérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített terület. A parcellán egy lakókocsi, vagy sátor, és a motorkerékpárokon kívül maximum egy további személygépkocsi tartózkodása engedélyezett. A személygépkocsi parkolása külön díjköteles.

– mobilház bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, víz, csatorna, és áramvételi lehetőséggel kiépített mobilház, illetve mobilház és terasz. Egy mobilházhoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes mobilházak esetében a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt, és mindösszesen 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel felszerelt, így a használati meleg víz és a tároló kiürülése esetén az újramelegítésig a közösségi vizesblokkok használandóak.

– lakókocsi bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, áramvételi lehetőséggel kiépített lakókocsi. Egy lakókocsihoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes lakókocsik esetében a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt bejelentkezése engedélyezett.

– bungaló bérlet: a szerződés időtartamára biztosított, meghatározott típusú, és elhelyezkedésű, víz, csatorna, és áramvételi lehetőséggel kiépített ház/bungaló. Egy bungalóhoz egy személygépkocsi parkolása engedélyezett. Egyes esetekben a jármű parkolását a szolgáltató a szálláshelytől maximum 100 m-es távolságra lévő helyen jelölheti ki. A szálláshelyen maximum 4 felnőtt, és mindösszesen 6 fő bejelentkezése engedélyezett. A szálláshely elektromos hőtárolós vízmelegítővel felszerelt, így a használati meleg víz és a tároló kiürülése esetén az újramelegítésig a közösségi vizesblokkok használandóak.

A szálláshelyek edényekkel, tányérokkal, takarókkal, párnákkal, ágyneművel, törölközővel felszereltek.

A személygépkocsi parkolása minden esetben külön díjköteles. Szálláshely vásárlást követően visszamondásra nincs lehetőség.

4.11. A szálláshely foglalása és a foglalás feltételeinek/részleteinek megismerése a Szervező által üzemeltetett www.openroadfest.hu honlapon lehetséges.

4.12.    A szálláshely bérlőjének az érkezés napján, a szálláshely átvételét követően óvadékot kell fizetni a Szervező felé. Az óvadék a szálláshely bérlőjének összes kötelezettségének biztosítékaként szolgál. A Szervező jogosult az óvadékot a szálláshely bérlőjével szemben fennálló bármely követelésébe beszámítani, illetve a szálláshely bérlője által okozott károk megtérítése érdekében az óvadékot visszatartani, majd felhasználni. A tartozásba be nem számított, illetve a károk megtérítésére fel nem használt vagy e célból a Szervező által vissza nem tartott óvadék a szálláshely bérlője részére a check out-tal egyidejűleg visszajár.

4.13. A szálláshely bérlője érkezéskor „egyedi bérleti szerződést” ír alá. Az „egyedi bérleti szerződés”-ben foglalt feltételek el nem fogadása esetén a Szervező jogosult a szerződéstől elállni. A Szervező jelen pontban írt elállása esetén a szálláshely bérlője nem jogosult kártérítést követelni.

4.14. A Szervező Házirendjét, baleset- és tűzvédelmi előírásait a szálláshely bérlőjé az „egyedi bérleti szerződés” aláírásával fogadja el.

4.15. A Házirend jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

4.16. A Látogató a Fesztivál területén, csak a Szervező által rendelkezésére bocsátott karszalagba vagy kártáyába épített RFID segítségével fizethet valamennyi vendéglátó és kereskedelmi egységben. Ezen szabályok előírásai az ÁSZF 11. pontjában kerülnek részletezésre.

4.17. Minden érvényes heti belépőjegy tartalmaz 5 m2 térítésmentes kemping terület használatot.

4.18. Az ÁSZF 4. pontjainak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely feljogosítja a Szervezőt a Látogató kiutasítására, kitiltására a Fesztiválról a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára, anélkül, hogy Szervezőnek pénz-visszafizetési kötelezettsége keletkezne.

 Jegyek

5.1. A Fesztiválra történő belépésre kizárólag a Szervező által az ÁSZF 6. pontjában rögzített viszonteladóktól vagy a Szervezőtől közvetlenül vásárolt belépőjegyek jogosítanak.

5.2. A Fesztiválra lehetőség van on-line és hagyományos módon jegyet vásárolni. On-line jegyek vásárlása esetén az ellenérték megfizetése után a viszonteladó által továbbított voucher szolgál belépőjegyként.

5.3. A jegyek átruházhatóak, ameddig azokat karszalagra nem cserélik.

5.4. A jegyek elvesztéséből illetve sérüléséből eredő károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

5.5. A Látogató a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról előzetes tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlás után nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni.

5.6.      A szervező a jegyek árváltoztatásának jogát fenntartja.  A jegyárak esetében mindig a www.openroadfest.hu weboldalon közzétett árlista az irányadó.

 1. Viszonteladók, értékesítési pontok

6.1.      TEX Hungary Kft. (Ticket Express Jegyirodák)

6.2.      Ticketportal Kft.

6.3.      H-Budapest Kft.

6.4.      jegy.openroadfest.hu

 1. Belépés

7.1. A Fesztivál területére sérült, átragasztott, megnyújtott karszalaggal belépni tilos.

7.2. A Fesztivál területére gépjárművel, csak a Szervező vagy az illetékes hatóságok által kiállított engedéllyel lehet behajtani.

7.3. A Fesztivál területére kutya, mint hobbiállat a Szervező külön engedélye nélkül bevihető. Egyéb állatot csak a Szervező írásbeli engedélyével szabad a Fesztivál területére bevinni. A Látogató kizárólagosan felelős az általa bevitt állat által okozott károkért. Kutyát kizárólag pórázon lehet a Fesztivál területén tartani. Az állatok bevitelére vonatkozó szabályok megszegése esetén a Szervező a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, a Látogatót a Fesztivál területének elhagyására kötelezheti, és követelheti a teljes szolgáltatási díj megfizetését.

7.4. A Fesztivál területére 14 év alatti személyek csak felnőtt kísérő keretében léphetnek be.

7.5. A Fesztivál területén a Látogatónak lehetősége van fotók készítésére, ha a felvételeket magáncélra kívánja felhasználni.

7.6. A Fesztiválon és annak programjairól videofelvételt készíteni, kizárólag a Szervező által előzetesen kibocsátott írásos engedéllyel szabad.

7.7. A Fesztivál ideje alatt a Szervező által vagy Szervező megbízásából /jóváhagyásával készült fotók és videók az esemény jó hangulatának megörökítését szolgálják. Minden Látogató, aki belép a Fesztivál területére, a jegyvásárlással hozzájárul a Fesztivál video- és képfelvételeiben történő megjelenéshez.

 1. A Fesztivál egyedi helyszínének védelme érdekében felmerülő elvárások

8.1. A Fesztivál területén a Látogatónak felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő bármilyen jellegű kár súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozót a Szervező a Fesztiválról történő eltiltáson felül a kár megtérítésére kötelezheti és az okozott kár mértékének függvényében azonnali jogi lépéseket kezdeményezhet.

 1. Biztonsági szolgálat, elsősegély nyújtása

9.1. A  Szervező a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett biztonsági őröket és elsősegélyt nyújtó szakembereket biztosít. Minden Látogató köteles ezen személyekkel együttműködni.

9.2. Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az elsősegélyt nyújtó szakembereket az ellátási kötelezettségek alól.

 1. Gazdasági tevékenység a Fesztivál területén

10.1. A Fesztivál területén gazdasági tevékenység (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása, jegyértékesítés, stb.) csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a Fesztiválról, és az engedély nélküli tevékenység folytatásából eredő kárigényeit jogi úton érvényesíti.

10.2. A Fesztivál területén tilos az ittas, valamint azon személyek alkoholos itallal történő kiszolgálása, akik még nem töltötték be a 18. életévüket.

10.3. A Fesztivál területén tilos olyan gazdasági tevékenységet végezni, amely jogszabályba ütközik vagy közérdekeket sért.

 1. Készpénz-helyettesítő eszközök rendeltetésszerű használata

11.1. A H-Budapest Kft. által kibocsátott RFID chippel ellátott karszalag vagy kártya, mint utalvány:

A Szervező által kibocsátott karszalag/kártya egy elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát Szervező egyoldalúan jogosult a rendezvényen fizetési eszközként, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel előírni. Az utalvány érintés nélküli technológiával működő RFID chip, amely a látogatói karszalagon/kártyán van elhelyezve. A karszalag/kártya nem minősül bankkártyának. Fizetésre csak a Fesztivál időtartama alatt használható, azaz 2018. június 6-án 09:00 órától 2018. június 10-én 12:00-ig használható a rendezvény helyszínén üzemelő kereskedelmi és vendéglátó egységekben.

A karszalagon/kártyán maradt egyenleg visszaváltható. Visszaváltás szabályait lsd. 11.6. pont. A karszalag/kártya a karszalag/kártyabirtokosokról információt nem hordoz. A karszalag/kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges.

11.2. A KARSZALAG/KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ: A látogató a karszalagot/kártyát a bejáratoknál, a jegypénztárakban, regisztrációt követően kapja meg.

11.3. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KARSZALAG/KÁRTYA CSERÉJE

A karszalaghoz/kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető. A karszalaggal/kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A karszalaghoz/kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.

Reklamációt csak a feltöltő pontnál, a feltöltést (tranzakciót) követően fogad el a Szervező, amennyiben az eltérés egyértelműen megállapítható. Szervező a feltöltő ponttól való távozás után reklamációt NEM fogad el.

Bankkártyás feltöltés:

A karszalaghoz/kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés kényelmi díja feltöltésenként 0 Ft. 20 000,- Ft feletti feltöltés esetén személyazonosító igazolvány, vagy más, a személyazonosság igazolására alkalmas egyéb igazolvány bemutatása szükséges.

11.4. VÁSÁRLÁS A KARSZALAGGAL/KÁRTYÁVAL: A vásárlás a kereskedőknél a fizetéshez kihelyezett kereskedői terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:

(i) kártyaolvasó kijelzővel, amely a karszalag/kártyabirtokos számára jól látható módon, egy állványon, a pulthoz fixen rögzítve helyezkedik el; és

(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.

A vásárlás folyamata:

(i) a rendelés, illetve vásárlás végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;

(ii) a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a karszalagját/kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a fizetési tranzakció;

(iii) az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;

(vi) a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a karszalag/kártya új egyenlege, ami a fennmaradó, rendelkezésre álló összeget mutatja meg.

Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizetői terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a karszalagnak/kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vételével határozza meg.

11.5 EGYENLEG ELLENŐRZÉS

Az utalvány egyenlege lekérdezhető a karszalagot/kártyát elfogadó kereskedőknél, és a feltöltő pontokon. A látogató a karszalaghoz/kártyához kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a Szervező adatbázisát és kimutatásait.

11.6. AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA

A karszalagról/kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltő pontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint. A visszaváltásról a látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A karszalag/kártyabirtokos a fesztivál ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a karszalag/kártyabirtokos.

Nagy összegű egyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a karszalag/kártya tulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat.

A visszaváltás utolsó időpontját a Szervező állapítja meg.

Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltő pontokon van lehetőség 2018. június 11-én 14:00 óráig.

Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra.

A feltöltő pontokról, akár kívülről vagy belülről, azok dolgozóiról fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a fizetési rendszert biztosító cég írásos engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltő pont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is.

A Szervező jogosult jelen szabályozást egyoldalúan módosítani azzal a megkötéssel, hogy a módosításokat, azok keletkezésének időpontjában közzéteszi a honlapján.

 1. Vegyes és záró rendelkezések

12.1. A jegyvásárlással létre jött, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, a Szervező által bármikor azonnali hatállyal felbontható, amennyiben a Látogató nem teljesíti vagy megszegi az ÁSZF 3. és 4. pontjában rögzített előírásokat. Ilyen esetben, a Látogatót semmiféle kártérítés vagy követelés nem illeti meg.

12.2. A Szervező fenntartja a jogot a Fesztivál programtervének és helyszínének egyoldalú módosítására.

12.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

12.4. A jelen ÁSZF által nem rendezett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

12.5. Bármely, a jelen ÁSZF illetve a Fesztivál kapcsán a Látogató és a Szervező között felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés, megegyezéses úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek Magyarország hatóságainak és bíróságainak joghatóságát, illetőleg a magyar jog alkalmazásának kötelezettségét kötik ki.

Budapest, 2017. november 1.

Kedves Látogató! Az openroadfest.hu honlap a felhasználói élmény fokozása érdekében (cookie-kat) sütiket használ. További információ

A honlap a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. A sütik engedélyezése nélkül is használható a honlap, de egyes részei az engedélyezés hiányában nem érhetők el. Az "Elfogad" gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás