Tájékoztató kamerák működtetéséről

Tájékoztató kamerák működtetéséről

 

A Fesztivál területén elektronikus megfigyelő rendszert alkalmazunk!

 

H-Budapest Kft. Székhelye: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3, cégjegyzékszám: 01-09-679390, adószám: 11844433-2-43, mint Adatkezelő,

az általa Szervezett és megtartott Open Road Fest nevű Rendezvény területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Erre tekintettel és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

 

 1. Kamerás megfigyelő rendszer alkalmazásának célja:

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fesztivál teljes ideje alatt Társaságunk a Fesztivál bizonyos területén vagyonvédelem és biztonság céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz a szükséges és arányos mértékben. Adatkezelés megfelel a célhoz kötöttség és tisztességes adatkezelés elvének, nem jár az emberi méltóság megsértésével.

A személyes adatkezelés célja:

a, Érintettek életének és testi épségének megóvása, biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;

b, szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem) azaz a jogsértések észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, mindezek bizonyítása, illetve munkavédelem.

 

 1. Kamera rendszer alkalmazásának jogalapja

 

A Fesztivál területén csak olyan személy tartózkodhat, aki a kamerák alkalmazásával egyetért és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja.  Az adatkezelés jogalapja – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (érdekmérlegelési teszt eredményeképpen)

A Fesztivál területén kihelyezett ismertetés ellenére történő belépéssel, ráutaló magatartásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer róluk felvételt készítsen.

Társaságunk jogos érdeke a kamerák működtetése és adatainak rögzítése. A jogsértések bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

 

 1. Adatkezelés helye

Adatkezelés helyszíne: Alsóörs, Camping u. 19, 8226

Cég telephelye: Székhelye: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3,

Az alkalmazott készülékek száma: 10-30 db, a pontosítás jogát fenntartjuk, jelen tájékoztatóban közzétesszük

 

 1. Adatkezelés időtartama

A felvételt cégünk telephelyén tároljuk 30 munkanapig. Az adatok megismerésére jogosult személyek Társaságunk ügyvezetője, a helyettese és a kezelő személyzet.

A rendszert felügyelő személy elérhetősége: Dobai Attila, +3630 9311228

 

 1. Nyilatkozat

A látogatók a megfigyeléssel érintett területekre való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. Társaság jelen Tájékoztatót kifüggeszti a bejáratnál annak érdekében, hogy a belépők még a megfigyelt területre való belépés előtt tudomást szerezhessenek a kamerák alkalmazásáról. A megfigyelt területek vonatkozásában matricás figyelmeztetést is alkalmaz.

 

Valamennyi kamera látószöge kizárólag a közös, utcai helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül a munkavállalók, vendégek magán jellegű tevékenységének vagy viselkedésének ellenőrzésére.  A kamerák működtetésének célja a vagyonvédelem és a balesetvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt szolgáló látószög maradéktalan beállításával.

 1. Adatalany jogai

 

Amennyiben jogos érdeket sért a felvétel, a rögzítésétől számított három munkanapon belül a jogos érdek igazolásával kérheti Társaságunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok körében megilletik az érintetteket az alábbi jogok, különösen

 • adatkezelésünkről tájékoztatást
 • törlést, illetve zárolás kérhet, valamint
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat

 

 1. Az adatkezelés címzettjei

 

A rögzített felvételeket szabálysértés, bűncselekmény gyanúja, illetve munkaköri kötelezettségszegési eljárással összefüggésben, illetve baleset körülményeinek tisztázása érdekében – jegyzőkönyvi rögzítés mellett a Társaság erre kifejezetten kijelölt munkavállalója nézheti vissza.

Az adattovábbítás címzettjei, hatósági megkeresés esetén, bíróságok, vagy más hatóságok.

 

 1. Biztonsági intézkedések

 

Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva a rögzítő merevlemezén tárolja.

 

 1. Jogorvoslat

Amennyiben érintett nem ért egyet az adatkezeléssel, bírósághoz fordulhat és adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391.1400, E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Budapest, 2018. október 17.