Shop ÁSZF – jegyek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
H-Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.
cégjegyzékszám: 01-09-679390, cégjegyzéket vezetőbíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága, adószáma: 11844433-2-43, elérhetőségek: ugyfelszolgalat@openroadfest.hu, +36 1 2480922, továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.openroadfest.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: openroadfest.hu Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén és országhatáron túl, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Au openroadfest.hu Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Az openroadfest.hu Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az openroadfest.hu Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy a bankkártyás fizetéshez szükséges adatait megadja. A regisztrációval illetve az adatok megadásával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4 A vásárlással az Ügyfél beleegyezését adja, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje (postai úton elküldött és személyesen átvett jegyek), illetve azt teljesítettnek tekintse (elektronikus formában elküldött jegyek). Fentiek értelmében az Ügyfél elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Szolgáltatónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. Szolgáltató jogosult azon felhasználókat, felhasználók regisztrációját azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadják.
1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt, vásárlást megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

1.6. Ügyfélszolgálat: H-Budapest Kft.
• Ügyfélszolgálati iroda helye: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10.00-18.00
• Telefon: +36-1-248-0922
• Internet cím: www.openroadfest.hu
• E-mail: ugyfelszolgalat@openroadfest.hu

2. Regisztráció

2.1. Regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy 2015. november 12. napját követően megtett regisztrációjával a Szolgáltató által működtetett valamennyi szolgáltatáshoz, illetve honlaphoz tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül. A Szolgáltató által működtetett honlapok következők: openroadfest.hu; harley.hu.

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott jegyek és bérletek mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A jegyetek és bérletek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A Weboldalról megrendelhető jegyet és bérletek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt jegyet és bérletek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a jegy és bérlet közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a jegyet és bérletet hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató az elektronik úton megrendelt jegyeket e-mailben kézbesíti. Az előre nyomtatott jegyeket házhoz, vagy a megadott címre szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A megrendelések összevonására nincs lehetőség.

4.2. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.4. A bankkártyás fizetés Wirecard biztonságos felületén keresztül történik. Bővebb tájékoztatást a következő oldalon talál: http://www.wirecard.com/hu/hungary

5. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.6. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
a.) Szóbeli panasz
Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
A telefonon közölt panaszok rögzítésére nincs lehetőség.
A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) az Ügyfél neve;
b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az Ügyfél panaszának részletes leírása;
e) az Ügyfél által vásárolt jegy és bérlet száma vagy egyéb jegy és bérlet beazonosításra alkalmas azonosító;
g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

b.) Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

c.) Panasznyilvántartás
A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:
• Ügyfél neve
• Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
• Ügyfél telefonszáma, értesítés módja
• panasszal érintett jegy és bérlet azonosító száma
• panasz leírása, oka
• Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
• a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
• a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.
A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

d.) Jogorvoslat
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség :
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.
Ügyfélszolgálat címe:
1052 Budapest, Városház u. 7.
Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf.: 144.
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Telefonszám: 06 (1) 450 2598

Budapesti Békéltető Testület:
A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti XI. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6. Egyebek

6.1. A Szolgáltató által üzemeltetett jegy.openroadfest.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében illetve adatkezelés célból tárolja.
Az adatkezelés célja:
Adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés.
A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. Felhasználó a regisztrációval és adatainak közlésével az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: http://harley.hu/files/adatvedelem_2015.pdf

6.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.6.Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

Budapest, 2015. november 12.