ÁSZF

 

 

Általános Szerződési Feltételek

——————————– Hatályos: 2019.12.01 ——————————–

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentum, a H-Budapest Kft. (székhelye: 1112 BUDAPEST, NESZMÉLYI KÖZ 3, cégjegyzékszám: 01-09-679390, adószám: 11844433-2-43) továbbiakban Szervező, mint az Open Road Fest elnevezésű Fesztivál, továbbiakban, mint Fesztivál, szabályozza a részvétel általános feltételeit, és a Fesztiválon belépésre jogosultként résztvevő (továbbiakban: Látogató), Szervező és Jegyvásárló (ingyenes belépés esetén is) közötti jogviszonyt, valamint tartalmazza továbbá a www.openroadfest.hu és www.harley.hu honlap használatára vonatkozó feltételeket, felek jogait és kötelezettségeit. Látogató és Jegyvásárló a továbbiakban, mint Látogatók szerepelnek.

Jelen ÁSZF az Open Road Fest belépési, és magatartási szabályait teljes körűen tartalmazza. A gyakorlati és biztonsági szabályokat a Házirend, a Felek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztató”, a kamerákra vonatkozó tájékoztatást pedig a „Tájékoztató kamerák működtetéséről” tartalmazza, amelyek az ÁSZF mellékletét képezik (ÁSZF és mellékletek együtt: „Szerződés”).

A Jegyvásárló és a Látogató tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlásával, illetve birtokba vételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Házirendben foglalt feltételeket.

A jelen ÁSZF elérhető és nyomtatható a Fesztivál honlapján www.openroadfest.hu továbbá megtekinthető a jegyértékesítő pontokon és a jegypénztárakban is, valamint elérhető a fesztivál területén jól látható helyen kifüggesztve.

 1. ÁSZF személyi, területi és időbeli hatálya

 

 • Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Fesztivál teljes területén. A jelen ÁSZF a látogatás céljától (pl.: sajtó, művész, VIP), a jegy megszerzésének módjától (pl.: tiszteletjegy, nyeremény), és időtartamától (egy-több napos, heti) függetlenül érvényes valamennyi Látogatóra.
 • A jogosulatlan résztvevőt (érvénytelen jeggyel, karszalaggal, hamisított jeggyel rendelkező belépő) a jelen ÁSZF-ben a Látogató számára biztosított jogok nem illetik meg, vele szemben a Szervezőket semmiféle kötelezettség nem terheli, a jogosulatlan résztvevő a Szervezőkkel szemben a Rendezvénnyel és a jelen ÁSZF teljesítésével összefüggésben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
 • Az ÁSZF területi hatálya a Fesztivál területe, időbeli hatálya a jegyvásárlástól a Fesztivál befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki.
 • Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat teljes körűen tájékoztatja, a www.openroadfest.hu weboldalon történő közzététel útján.
 • Szervező, jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat Szervező a openroadfest.hu weboldalon feltünteti. Az ÁSZF módosítása annak weboldalon történt közzétételétől hatályos.
 • Szervező a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel biztosítja a Látogatóknak a Fesztiválon való részvételt, és az azon nyújtott ingyenes vagy ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

 

 1. A jogviszony tartalma- Részvétel a fesztiválon
  • A Szervezők az érvényes karszalaggal rendelkező személyek számára biztosítják a Fesztiválra történő belépést és a Fesztivál területén megrendezésre kerülő programok, az ott nyújtott szolgáltatások ingyenes vagy ellenérték fejében történő igénybevételének lehetőségét.
  • A jogosulatlan résztvevőt a szervező megbízott biztonsági felelőse jegyvásárlásra, ennek hiányában a Fesztivál terület elhagyására kötelezik.
  • A Fesztivál, területileg jól körülhatárolt, megtekinthető programok és igénybe vehető szolgáltatások összessége. A jegyár független attól, hogy részvevő Látogató mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
  • A Fesztivál programszervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik.
  • A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.
  • A Szervező köteles a Fesztivál aktuális programtervét minden esetben a www.openroadfest.hu weboldalon feltüntetni, a programtervezet módosításának jogát fenntartja.
  • Szervezők mindenkor törekednek az előzetesen a programok, fellépők és szolgáltatások magas színvonalon történő biztosítására, vagy a kieső fellépő, meghiúsult program vagy szolgáltatás más, hasonló minőségű programmal vagy szolgáltatással való helyettesítésére. A Látogató a jelen pontban foglaltakkal összefüggésben jegyár visszatérítésre nem jogosult.

 

 1. Látogató kötelezettségei

3.1. A Látogató a Fesztivál biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles jelen ÁSZF-ben taglalt előírásokat betartani.

3.2. A Látogató és a Szervező között a Fesztiválra való belépésre jogosító jegy megvásárlásával szerződés jön létre. A Látogató a jegy megvásárlásával jelen ÁSZF előírásait elismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti.

3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult a Látogatót a Fesztivál területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani.

3.4. A Látogató a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Fesztivál területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy Szervező jogosult a Fesztivál zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni.

 1. Kötelező magatartási normák, különösen:

4.1. A Látogató a Fesztivál területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni.

4.2. Tilos a Fesztivál területére bármilyen kábítószert, pirotechnikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Fesztivál területén vásárolt élelmiszert behozni. Bővebb információ a Házirendben.

 

4.3. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be.

 

4.4. A Látogató köteles az alapvető magatartási normáknak megfelelni. Ittas, agresszív viselkedés a Fesztivál területén belül és kívül nem megengedett.

 

4.5. Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál biztonsága érdekében a Fesztivál teljes területén személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek (személy- és vagyonőrök) járnak el, akik jogosultságaikat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt, illetőleg más kapcsolódó jogszabályi normák által előírt keretek között gyakorolják.

 

4.6. A Szervező a Fesztivál területén a Szervezőt a Látogató(k) felróható magatartásából eredően ért kár megtérítése érdekében a károkozókkal szemben haladéktalanul fellép.

 

 1. Jegyvásárlás

 

 • . A Látogató csak az ÁSZF ezen pontjában rögzített jegyértékesítők, viszonteladók által megvásárolt belépőjeggyel jogosult a Fesztivál látogatására.

 

 • . Látogató a Fesztiválon csak érvényes jeggyel és karszalaggal vehet részt. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők megbízásából eljáró személyek a ki- és belépéskor, illetve a Fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Fesztivál területét.

 

 • . A Fesztiválra lehetőség van online és hagyományos módon jegyet vásárolni. Online jegyek vásárlása esetén az ellenérték megfizetése után a viszonteladó által továbbított voucher szolgál belépőjegyként.

 

 • . A jegyek átruházhatóak, ameddig azokat karszalagra nem cserélik.

 

 • . A jegyek elvesztéséből, illetve sérüléséből eredő károkért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

 

 • . A Látogató a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról előzetes tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlás után nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni.

 

 • A szervező a jegyek árváltoztatásának jogát fenntartja.  A jegyárak esetében mindig a www.openroadfest.hu weboldalon közzétett árlista az irányadó.

 

 • . Viszonteladók, értékesítési pontok:

– https://totaljegy.hu

– https://www.ticketportal.hu

– H-Budapest Kft. (1112 Budapest, Neszmélyi köz 3. / 1052 Budapest, Bécsi u. 6.)

http://www.openroadfest.hu/jegyvasarlas/

 

 • . Az online jegyvásárlás esetén a Szervezők szerződéses partnere biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás folyamatát, a szükséges adatokat, a visszaigazolás módját és a jegyek letöltésének, nyomtatásának szabályait. A Látogató tudomásul veszi, hogy a jegyek bemutatásra szólnak, a Szervezők annak adják ki a belépésre jogosító karszalagot, aki a kódot tartalmazó igazolást elsőként mutatja be. A Szervezők az esetleges visszaélésekért nem vállalnak felelősséget.

 

 • . A jegyvásárlás a fizetés megtörténtéig megszakítható, azonban ezt követően a Látogatót elállási jog nem illeti meg a Látogató és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján. A Szervezők kizárják a jegyek visszaváltásának, pótlásának, cseréjének lehetőségét, a jegy értékének bármilyen módon való visszatérítését.

 

 • . A Fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megtartásra kerül. A Fesztivál nem kerül megtartásra, ha a Szervezőket a hatóságok kötelezik a Fesztivál felfüggesztésére, vagy bezárására, illetve ha a Szervezők úgy ítélik meg, hogy a Fesztivál megtartása az élet vagy testi épség veszélyeztetésével járna. Mivel a Fesztiválra vásárolt jegy egy adott nap vagy a Fesztivál egészének összes programjára vonatkozik (bérlet), ha a program a fentiekre tekintettel nem valósul meg, a Látogató a jegy illetve bérlet árának egészben vagy részben történő visszatérítésére nem jogosult.

 

 1. Fizetés a Fesztivál területén

 

A Fesztivál területén az egyes szolgáltatásokért készpénzzel vagy bankkártyával lehet fizetni. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát/számlát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vételével határozza meg.

 

A Szervező jogosult jelen szabályozást egyoldalúan módosítani azzal a megkötéssel, hogy a módosításokat, azok keletkezésének időpontjában közzéteszi a honlapján.

 

 1. Fesztiválra történő belépés feltételei

 

 • Fesztiválra belépni a megváltott Fesztivál jegy által szabott időkeretek között és feltételek mellett lehet. A Fesztivál Napijegy és a Fesztivál Hetijegy  csak a Fesztivál területen való tartózkodásra jogosít, de nem jogosít a kemping területén való tartózkodásra.

 

 • Az egynapos jegy az érvényesség napján 09.00 óra és az azt követő nap 09:00 óra között jogosít belépésre, illetve a Fesztiválon történő tartózkodásra.

 

 • Az elővételben megvásárolt jegy birtokosa jogosulttá válik arra, hogy a Szervezők megbízottjai belépéskor a jegyet belépésre és a Fesztiválon tartózkodásra jogosító karszalagra cseréljék.

 

 • A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják, nem cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást kezdeményeznek.

 

 • A Fesztivál területére gépjárművel, csak a Szervező vagy az illetékes hatóságok által kiállított engedéllyel lehet behajtani.

 

 • A Fesztivál területére kutya, mint hobbiállat a Szervező külön engedélye nélkül bevihető. Egyéb állatot csak a Szervező írásbeli engedélyével szabad a Fesztivál területére bevinni. A Látogató kizárólagosan felelős az általa bevitt állat által okozott károkért. Kutyát kizárólag pórázon lehet a Fesztivál területén tartani. Az állatok bevitelére vonatkozó szabályok megszegése esetén a Szervező a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, a Látogatót a Fesztivál területének elhagyására kötelezheti, és kártérítést követelhet.

 

 • A Fesztivál területén a Látogatónak lehetősége van fotók készítésére, ha a felvételeket magáncélra kívánja felhasználni.

 

 • A Fesztiválon és annak programjairól videofelvételt készíteni, kizárólag a Szervező által előzetesen kibocsátott írásos engedéllyel lehet. Jogszerű felhasználáshoz, szintén Szervező írásos engedélye szükséges.

 

 • Más részvevő vagy 3. személy által készített felvételért Szervező felelősséget nem vállal.

 

 • A Fesztivál ideje alatt a Szervező által vagy Szervező megbízásából /jóváhagyásával készült fotók és videók az esemény jó hangulatának megörökítését szolgálják. Minden Látogató, aki belép a Fesztivál területére, a jegyvásárlással hozzájárul a Fesztivál video- és képfelvételeiben történő megjelenéshez, azok weblapon, közösségi médiában, hirdetésben történő közléséhez. A felvételek tömegfelvételnek minősülnek.

 

 • A Látogató a Fesztivál területére történő belépéskor aláveti magát a jogszabályoknak megfelelően zajló beléptetési folyamatnak. A Szervezők a Fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében korlátozás alá vonják a Fesztivál területére bevihető tárgyakat, eszközöket. Így különösen tilos a Fesztivál területére alkoholt, kábítószert, élelmiszert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Fesztivál területére nem léphet be.

 

 • A Fesztivál területére a Látogató által bevitt tárgyakért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

 • A kijelölt parkoló(k)ban a Szervezők őrzést nem biztosítanak, az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak vonatkozásában a Szervezők felelőssége kizárt.

 

 

 • A 12. életévüket be nem töltött gyermekek a Fesztivált ingyenesen látogathatják. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Fesztivál területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

 

 • Fogyatékkal élők ingyenesen látogathatják a Fesztivált, viszont a kísérő személyeknek a jegyet meg kell vásárolniuk! A visszaélések kiszűrése miatt kérjük fogyatékkal élő vendégeinket, hogy fogyatékosságukat az erről szóló igazolványukkal igazolják.

 

 • A Szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos jegykategóriák jegyszámát korlátozzák és az adott jegykategória a Fesztivál előtt már ne legyen hozzáférhető.

 

 1. Szálláshely foglalás

8.1. A Fesztivál terület melletti kempingben a szálláshely foglalása és a foglalás feltételeinek/részleteinek megismerése kizárólag a Pelso Camping Kft.-nél illetve az általa üzemeltetett www.pelsocamping.hu honlapon lehetséges.

8.2.  A Látogató a kemping területén kizárólag a Pelso Camping Kft. által rendelkezésre bocsátott, érvényes Kemping karszalaggal tartózkodhat, míg a Fesztivál területén kizárólag a Szervező által rendelkezésére bocsátott, érvényes karszalaggal tartózkodhat.

8.3.  Az ÁSZF 8.2. pontjának megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely feljogosítja a Szervezőt a Látogató kiutasítására, kitiltására a Fesztiválról a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára, anélkül, hogy Szervezőnek pénz-visszafizetési kötelezettsége keletkezne.

 1. Fesztiválon való részvétel feltételei

 

 • A Fesztivál egyedi helyszínének védelme érdekében felmerülő elvárások / rendelkezések betartása
 • A Fesztivál területén a Látogatónak felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő bármilyen jellegű kár súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozót a Szervező a Fesztiválról történő eltiltáson felül a kár megtérítésére kötelezheti és az okozott kár mértékének függvényében azonnali jogi lépéseket kezdeményezhet.
 • A  Szervező a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett biztonsági őröket és elsősegélyt nyújtó szakembereket biztosít. Minden Látogató köteles ezen személyekkel együttműködni.
 • Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az elsősegélyt nyújtó szakembereket az ellátási kötelezettségek alól.

 

 1. Magatartási szabályok Fesztiválon kívül

 

A Látogató a Fesztivál helyszínén kívül is, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános magatartási normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

 

 1. Felelősség/Szankciók

11.1 A Látogató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fesztivált kizárólag saját felelősségére látogatja.

11.2 A Szervezők szavatolják, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Fesztiválra, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szervezők nem vállalnak szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Fesztiválra való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Fesztivál köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Szervezők kifejezetten kizárják, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítsék, arra utólagos kedvezményt adjanak, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessenek.

11.3 kizárják a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, ide értve az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is. A jegy ára e felelősség kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

11.4 A Látogató teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa, vagy a felelősségi körébe tartozók által a Fesztiválon vagy azzal összefüggésben a Szervezőknek, a Szervezők szerződéses partnerének, más Látogatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 1. Adatkezelés

Látogató hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Látogató által átadott adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek személyes adatai is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.

Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a Fesztivál területén kamerákat helyezett el elektronikus megfigyelés céljából.

Látogató a regisztráció során és a Fesztiválra történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Fesztivál területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat a Szervező / Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználhassa.

Szervező a Látogató regisztrációja során megadott e-mail címére a Fesztiválról, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küld.

A Fesztivál részletes adatkezelési tájékoztatója itt található.

 

    1. Gazdasági tevékenység a Fesztivál területén

 

    • A Fesztivál területén gazdasági tevékenység (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása, jegyértékesítés, stb.) csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a Fesztiválról, és az engedély nélküli tevékenység folytatásából eredő kárigényeit jogi úton érvényesíteni.

 

    • A Fesztivál területén tilos az ittas, valamint azon személyek alkoholos itallal történő kiszolgálása, akik még nem töltötték be a 18. életévüket.
    • A Fesztivál területén tilos olyan gazdasági tevékenységet végezni, amely jogszabályba ütközik vagy közérdeket sért.

 

    1. Egyéb rendelkezések

14.1. A jegyvásárlással létre jött, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, a Szervező által bármikor azonnali hatállyal felbontható, amennyiben a Látogató nem teljesíti vagy megszegi az ÁSZF valamely pontjában rögzített előírásokat. Ilyen esetben, a Látogatót semmiféle kártérítés vagy követelés nem illeti meg.

14.2. A Szervező fenntartja a jogot a Fesztivál programtervének és helyszínének egyoldalú módosítására.

14.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

14.4. A Jelen ÁSZF-re, a Szervezők által nyújtott bármely szolgáltatásra vonatkozó, illetve a Fesztivállal összefüggő bármely jogvita esetére, amennyiben a jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi, illetve Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem lenne megállapítható a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a Szervezők és a Látogató hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

14.5. Bármely, a jelen ÁSZF illetve a Fesztivál kapcsán a Látogató és a Szervező között felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés, megegyezéses úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek Magyarország hatóságainak és bíróságainak joghatóságát, illetőleg a magyar jog alkalmazásának kötelezettségét kötik ki.

 

Budapest, 2019. december 1.